El DGP està indicat en parelles portadores d’alteracions cromosòmiques estructurals o malalties genètiques greus. Engloba una sèrie de tècniques que permeten diagnosticar una determinada condició genètica en cèl·lules embrionàries amb la finalitat d’evitar la transmissió d’una malaltia genètica greu a la descendència.

També està indicat en aquelles parelles amb problemes reproductius, el DGP de screening d´aneuploidías (DGSA). Principalment en parelles que tinguin avortaments de repetició per causa desconeguda, així com fallada d’implantació, edat materna avançada o factor masculí sever. Aquest tipus de diagnòstic pretén detectar alteracions a nivell cromosòmic de l’embrió que puguin comprometre el seu viabilitat.

¿Per què és necessari el tractament de fecundació in vitro –FIV- amb microinjecció espermática –ICSI-??

És necessari recórrer a la FIV-ICSI per poder accedir a l’embrió i realitzar la biòpsia de la cèl·lula. Una vegada extreta, la cèl·lula s’analitzarà a la recerca d’alteracions cromosòmiques o malalties genètiques greus, seleccionant aquells embrions sans o cromosòmicament normals abans de la transferència a l’úter matern.

¿Es pot fer DGP per qualsevol malaltia genètica?

La malaltia genètica ha de ser greu, d’aparició precoç i no susceptible de tractament curatiu.

Actualmente las enfermedades que ya diagnosticamos son:
 • Corea de Huntington
 • Síndrome X Frágil
 • Distrofia Miotónica
 • Síndrome de Marfan
 • Retinosquisis
 • Hemofilia-A
 • Fibrosis Quística
 • Betatalasemia
 • Hidrocefalia
 • Emerin-Dreiffus
 • Incontinencia Pigmenti
 • Porfiria Aguda intermitent
 • Adrenoleucodistrofia
 • Ataxia espinocerebelosa 3
 • Distrofia muscular de Duchenne
 • Paràlisi Hipocalcémica
 • Angioedema Familiar
 • Síndrome de Carney
 • Atrofia Muscular Espinal tipo 1
 • Charcot-Marie-Tooth 1
 • Poliquistosis renal