El DGP està indicat en parelles portadores d’alteracions cromosòmiques estructurals o malalties genètiques greus. Engloba una sèrie de tècniques que permeten diagnosticar una determinada condició genètica en cèl·lules embrionàries amb la finalitat d’evitar la transmissió d’una malaltia genètica greu a la descendència.

També està indicat en aquelles parelles amb problemes reproductius, el DGP de screening d´aneuploidías (DGSA). Principalment en parelles que tinguin avortaments de repetició per causa desconeguda, així com fallada d’implantació, edat materna avançada o factor masculí sever. Aquest tipus de diagnòstic pretén detectar alteracions a nivell cromosòmic de l’embrió que puguin comprometre el seu viabilitat.

Malalties

Actualment les malalties que ja diagnostiquem són:

Enfermedades diagnosticadas

    • Corea de Huntington, Síndrome X Frágil, Distrofia Miotónica, Síndrome de Marfan, Retinosquisis, Hemofilia-A, Fibrosis Quística, Betatalasemia, Hidrocefalia, Emerin-Dreiffus, Incontinencia Pigmenti, Porfiria Aguda intermitente, Adrenoleucodistrofia, Ataxia espinocerebelosa 3, Distrofia muscular de Duchenne, Parálisis Hipocalcémica, Angioedema Familiar, Síndrome de Carney, Atrofia Muscular Espinal tipo 1 ,Charcot-Marie-Tooth 1 ,Poliquistosis renal…

¿Per què és necessari el tractament de fecundació in vitro –FIV- amb microinjecció espermática –ICSI-??

És necessari recórrer a la FIV-ICSI per poder accedir a l’embrió i realitzar la biòpsia de la cèl·lula. Una vegada extreta, la cèl·lula s’analitzarà a la recerca d’alteracions cromosòmiques o malalties genètiques greus, seleccionant aquells embrions sans o cromosòmicament normals abans de la transferència a l’úter matern.

¿Es pot fer DGP per qualsevol malaltia genètica?

La malaltia genètica ha de ser greu, d’aparició precoç i no susceptible de tractament curatiu.

Vols més informació ?

Des IMF Reproducció Assistida estarem encantats de resoldret qualsevol tipus de dubte, per què no proves?

Envíanos un mensaje