Segons la legislació vigent a Espanya “Tota dona major de 18 anys i amb plena capacitat d’obrar podrà ser receptora o usuària de les tècniques regulades en aquesta Llei, sempre que hagi prestat el seu consentiment escrit a la seva utilització de manera lliure, conscient i expressa. La dona podrà ser usuària o receptora de les tècniques regulades en aquesta Llei amb independència del seu estat civil i orientació sexual”.

Opcions

Gràcies a les tècniques de reproducció assistida, les opcions de tractament són variades i dependran de cada cas a tractar:

Opciones madres solteras

    • Inseminació intrauterina amb semen de donant (IAD).
    • Fecundació in vitro (FIV) amb semen de donant.
    • Fecundació in vitro (FIV) amb òvuls i semen de donant.
    • Adopció de preembrions donats per altres parelles.

Tractaments freqüents

El tractament més freqüentment aplicat a dones sense parella és la IAD. La probabilitat de quedar embarassada amb aquesta tècnica és exactament la mateixa que en una relació sexual amb parella sempre que aquesta opció de tractament es consideri dins de l’edat fèrtil de la dona.

La selecció del donant apropiat queda a criteri de l’equip mèdic que aplica la tècnica, i buscarà la major similitud fenotípica amb la receptora. Els donants han de passar un procés de selecció rigorós. Segons la Llei: “En l’aplicació de les tècniques de RA, l’elecció del donant de semen només podrà realitzar-se per l’equip mèdic que aplica la tècnica, que haurà de preservar les condicions d’anonimat de la donació…”

MF té acords amb associacions de mares solteres per elecció per facilitar l’accés als tractaments, consultes gratuites i preus especials. També organitzem xerrades informatives habitualment, tallers o a la pàgina de Facebook, Esdeveniments.

Si necessita informació personalitzada, contacti amb IMF.

Vols més informació ?

Des IMF Reproducció Assistida estarem encantats de resoldret qualsevol tipus de dubte, per què no proves?

Envíanos un mensaje