Espanya compta amb una de les legislacions més avançades d’Europa sobre Tècniques de Reproducció Humana Assistida.

Ley 14/2006 26 de Mayo

    • Tota dona major de 18 anys i amb plena capacitat d’obrar podrà ser receptora o usuària de les tècniques regulades en aquesta Llei, sempre que hagi prestat el seu consentiment escrit a la seva utilització de manera lliure, conscient i expressa. La dona podrà ser usuària o receptora de les tècniques regulades en aquesta Llei amb independència del seu estat civil i orientació sexual.
    • La dona receptora de les tècniques, pot demanar que se suspenguin en qualsevol moment de la seva realització, havent d’atendre la seva petició.
    • La donació serà anònima i haurà de garantir la confidencialitat de les dades d’identitat dels donants dels gàmetes pels bancs, així com, si escau, pel donant registres i activitat centres que es constitueixen.
    • També poden utilitzar-se en la prevenció i tractament de malalties d’origen genètic o hereditari, quan sigui possible recórrer a elles amb suficients garanties diagnòstiques i terapèutiques, i estiguin estrictament indicades.
    • La filiació dels nascuts amb tècniques de reproducció assistida es regularà per les lleis civils. A Espanya la filiació materna queda determinada pel part (la dona que pari a l’infant, és sempre la mare legal).

Vols més informació ?

Des IMF Reproducció Assistida estarem encantats de resoldret qualsevol tipus de dubte, per què no proves?

Envíanos un mensaje