Espanya compta amb una de les legislacions més avançades d’Europa sobre Tècniques de Reproducció Humana Assistida.

  • Tota dona major de 18 anys i amb plena capacitat d’obrar podrà ser receptora o usuària de les tècniques regulades en aquesta Llei, sempre que hagi prestat el seu consentiment escrit a la seva utilització de manera lliure, conscient i expressa. La dona podrà ser usuària o receptora de les tècniques regulades en aquesta Llei amb independència del seu estat civil i orientació sexual.

  • La dona receptora de les tècniques, podrà demanar que se suspenguin a qualsevol moment de la seva realització, havent d’atendre’s la seva petició.

  • La donació serà anònima i haurà de garantir-se la confidencialitat de les dades d’identitat dels donants pels bancs de gàmetes, així com, si escau, pels registres de donants i d’activitat dels centres que es constitueixin.

  • També poden utilitzar-se en la prevenció i tractament de malalties d’origen genètic o hereditari, quan sigui possible recórrer a elles amb suficients garanties diagnòstiques i terapèutiques, i estiguin estrictament indicades.

  • La filiació dels nascuts amb tècniques de reproducció assistida es regularà per les lleis civils. A Espanya la filiació materna queda determinada pel part (la dona que pari al nen, és sempre la mare legal)

Llei 14/2006 de 26 de Maig